งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ใส่ใจในบริการ สนับสนุนงานการศึกษา มุ่งพัฒนาบุคลากร

พันธกิจ

งานวิชาการและจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายในการสนับสนุน และพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรต่างๆ ภายในคณะฯ เพื่อการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถในสาขาวิชา ที่เป็นที่ต้องการของประเทศชาติ