งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานวิชาการและจัดการศึกษา

ตารางสอนตารางสอบ

ตารางสอบ

ตารางสอบ

  • คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าตึก ผู้ช่วยหัวหน้าตึก และกรรมการคุมสอบในการสอบ

  • ตารางการจัดกรรมการคุมสอบ

  • ตารางการใช้ห้องสอบ

  • กลางภาค

  • ปลายภาค