งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 • นางสาวพิมพันธุ์ สายเพชร

  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

  02 218 5020

งานวิชาการและกิจการนิสิต

 • นางสาวหนึ่งฤทัย วิชัยกุล

  หัวหน้างานวิชาการและกิจการนิสิต

  02 218 5010

หน่วยบริการการศึกษา

 • นางจุฑาพร ลัดกระทุ่ม (หัวหน้าหน่วย)

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  02 218 5009

 • นางสาวกาญจนา พรมพิมล

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7

  02 218 5006

 • ว่าที่ร้อยตรี ทินกฤต ศิริแสงไพรวัลย์

  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7

  02 218 5008

 • นายพรสิทธิ์ ฤทธิ์สำเร็จ

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7

  02 218 5007

 • นางสาววาณี ลิ้มเลอศักดิ์

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7

  02 218 5008

หน่วยพัฒนาวิชาการและพัฒนานิสิต

 • นางสาววิภวา พินิจศักดิ์ศิริ (หัวหน้าหน่วย)

  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P6

  02 218 5054

 • นายสมบัติ หมัดใจหนัก

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  02 218 5044

 • นางสาวกัญญารัตน์ มีสุวรรณ

  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

  02 218 5038

 • นางสาวพรหมภัสสร ทองขจรเกียรติ

  เจ้าหน้าทีประสานทุนอาจารย์/นิสิต

  02-218 5054

 • นางสาวสุวารีย์ รักษ์ทิพย์

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 (หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ/หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/หลักสูตรปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์/หลักสูตรเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ)

  02 218 7661

 • นางสาวมัณทิรา ลาภเย็น

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 (หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ/หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/หลักสูตรปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์/หลักสูตรเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ)

  02 218 6191

 • นางสาววรรณนา เทพรัตน์

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 (หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ/หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/หลักสูตรปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์/หลักสูตรเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ)

  02 218 7094

 • นายปิติพงษ์ ภาวิไล

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 (หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ/หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/หลักสูตรปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์/หลักสูตรเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ)

  02 218 7672

 • นางสาววิภาศิริ ครุฑทอง

  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 (กิจการนิสิต)

  02-218 5034

 • นางลอยนภา มณีนิล

  เจ้าหน้าที่ธุรการ P8 (กิจการนิสิต)

  02-218 5033

 • นางสาวสุรีย์ คงฤทธิ์

  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 (กิจการนิสิต)

  02-218 5033-34

หน่วยกิจการนานาชาติ

 • นางสาวธิดารัตน์ กันยะติ (หัวหน้าหน่วย)

  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P6

  02 218 5056

 • นางสาวมีนตา มาศกุล

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 (กิจการนานาชาติ/หลักสูตรวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยียั่งยืน/หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ BBTech)

  02-218-6599

 • นายนพวิชญพงศ์ เครือสาร

  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ BBTech)

  02 218 6563

 • นางสาวกฤษฎาพร แก้วกล้า

  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ BBTech)

  02 218 6563

 • เจ้าหน้าที่กิจการนานาชาติ

  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิรัชกิจ) P7

  02 218 5056