งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

พัฒนาอาจารย์ – บุคลากร

การเบิกค่าใช้จ่าย

 • รหัสการเบิกค่าใช้จ่าย กองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ | ดาวน์โหลด

 • อัตราการเบิกค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ในและต่างประเทศ  | ดาวน์โหลด

 • ชี้แจงการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในประเทศและต่างประเทศ | ดาวน์โหลด

 • เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน

  • ประกาศจุฬา การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ พ.ศ. 2563 | ดาวน์โหลด

  • ประกาศจุฬา การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ พ.ศ. 2560 | ดาวน์โหลด

  • ประกาศจุฬา การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ พ.ศ. 2559 | ดาวน์โหลด

  • ประกาศจุฬา เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ ของกองทุนทั่วไปของคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559 | ดาวน์โหลด

  • ประกาศจุฬา อัตราการจัดเก็บเงินประเภทต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2559 | ดาวน์โหลด

  • ประกาศจุฬา การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ กองทุนเพื่อการบริหารวิชาการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) | ดาวน์โหลด

  • ประกาศจุฬา การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ กองทุนเพื่อการบริหารวิชาการ พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2) | ดาวน์โหลด

  • ประกาศจุฬา การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ กองทุนเพื่อการบริหารวิชาการ พ.ศ. 2557 | ดาวน์โหลด

  • ประกาศคณะ ตารางอัตราเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ (การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ พ.ศ. 2563) | ดาวน์โหลด

  • ประกาศคณะ ตารางอัตราเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ (การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ พ.ศ. 2560) | ดาวน์โหลด

  • ประกาศคณะ การกำหนดอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ พ.ศ. 2555 | ดาวน์โหลด

 • กลุ่มประเทศ

  • บัญชีแนบท้าย ประกาศจุฬา การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ พ.ศ. 2563 | ดาวน์โหลด

  • บัญชีแนบท้าย ประกาศจุฬา หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ พ.ศ.2561 (เฉพาะค่าเดินทาง/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ) | ดาวน์โหลด

 • การขอวีซ่าเชงเก็น (Schengen Visa) | ดาวน์โหลด

 • ระเบียบกระทรวงการคลัง

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 | ดาวน์โหลด

  • ระเบียบกระทรวงการคลัง สิทธิการเบิกค่ายานพาหนะในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 | ดาวน์โหลด

 • แบบฟอร์มยืมเงินรองจ่าย (ใช้สำหรับกรณีขอทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติเท่านั้น !!)

  • ขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตมหาวิทยาลัย | ดาวน์โหลด

  • เอกสารแนบ 1 คำขอเป็นผู้ถือบัตรเครดิตราชการ (ยื่นเอกสารที่ จามจุรี 5 ชั้น 3) | ดาวน์โหลด

  • เอกสารแนบ 2.1  ใบขออนุมัติยืมรองจ่าย (กรณีได้รับอนุมัติทุนแล้ว ต้องการยืมส่วนที่เหลือ หรือ ยืมจุฬาฯ 100%) | ดาวน์โหลด

  • เอกสารแนบ 2.2  ใบขออนุมัติประมาณการรายจ่ายและเงินยืมรองจ่าย (กรณียังไม่ได้รับอนุมัติทุน แต่ต้องการยืมจุฬาฯ บางส่วน) | ดาวน์โหลด

 • แบบฟอร์มเบิกเงิน

  • แบบ 8708 ใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ | ใบสำคัญรับเงิน (กรณีเดินทางไปราชการในต่างประเทศ) |  บก4231 | ดาวน์โหลด