งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

พัฒนาอาจารย์ – บุคลากร

ทุนจากคณะวิทยาศาสตร์

การไปเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในต่างจังหวัด และในต่างประเทศ

 • [SC-ACAD-1] เกณฑ์การอนุมัติค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2566   | ดาวน์โหลด

 • แบบฟอร์มขอทุน (ห้ามปรับแก้ format/ตัดลบข้อความในแบบฟอร์ม)

  • [SC-ACAD-2] แบบฟอร์มขออนุมัติไปเข้าร่วมกิจกรรม กรณีเดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล    | ดาวน์โหลด 

  • [SC-ACAD-3] แบบฟอร์มขออนุมัติไปเข้าร่วมกิจกรรม กรณีเดินทางในต่างจังหวัด    | ดาวน์โหลด 

  • [SC-ACAD-4] แบบฟอร์มขออนุมัติไปเข้าร่วมกิจกรรม กรณีเดินทางในต่างประเทศ    | ดาวน์โหลด 

  • [SC-ACAD-5] แบบรายงานการฝึกอบรมและสัมมนา   | ดาวน์โหลด

 • QRCode กรอกข้อมูลขออนุมัติไปเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ปท-ตปท  | ดาวน์โหลด 

โครงการสนับสนุนผู้เขียนตำราและหนังสือ

 • แนวคิดในการตรวจคุณภาพ ตำราและหนังสือ (FM-SC-4.3.6-01-2) | ดาวน์โหลด

 • แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการฯ (FM-SC-4.3.6-01-1) | ดาวน์โหลด