งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

พัฒนาอาจารย์ – บุคลากร

ทุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น | รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 • ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

  • แนวปฏิบัติการดำเนินงานทุน พ.ศ.2561 (โดย สำนักบริหารวิชาการ) | ดาวน์โหลด

  • บันทึกแจ้งส่วนงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนฯ พ.ศ.2561 (โดย สำนักบริหารวิชาการ) | ดาวน์โหลด

  • ประกาศจุฬา หลักเกณฑ์การให้ทุนฯ พ.ศ. 2561 | ดาวน์โหลด

  • กำหนดการส่งใบสมัครขอรับทุน มหาวิทยาลัย | ดาวน์โหลด

  • กำหนดการส่งใบสมัครขอรับทุน คณะวิทยาศาสตร์ (ถือปฏิบัติของคณะ เป็นหลัก) | ดาวน์โหลด

  • แบบฟอร์มการไปประชุม

   • บันทึกข้อความ ขอสมัครรับทุน (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน เป็นต้นไป) | ดาวน์โหลด

   • ใบสมัครขอรับทุน (เริ่มใช้ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป) | ดาวน์โหลด

   • แบบรายงานการไปประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ | ดาวน์โหลด

   • แบบรายงานการเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการไปประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ ในระดับนานาชาติ | ดาวน์โหลด

  • แบบฟอร์มยืมเงินรองจ่าย (ใช้กรณีขอทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ เท่านั้น !!)

   • ขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตมหาวิทยาลัย (โดย คณะวิทยาศาสตร์) | ดาวน์โหลด

   • เอกสารแนบ 1 คำขอเป็นผู้ถือบัตรเครดิตราชการ (ยื่นเอกสารที่ จามจุรี 5 ชั้น 3) | ดาวน์โหลด

   • เอกสารแนบ 2.1  ใบขออนุมัติยืมรองจ่าย (กรณีได้รับอนุมัติทุนแล้ว ต้องการยืมส่วนที่เหลือ หรือ ยืมจุฬาฯ 100%) | ดาวน์โหลด

   • เอกสารแนบ 2.2  ใบขออนุมัติประมาณการรายจ่ายและเงินยืมรองจ่าย (กรณียังไม่ได้รับอนุมัติทุน แต่ต้องการยืมจุฬาฯ บางส่วน) | ดาวน์โหลด

 • ทุนระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ณ ต่างประเทศ | ดาวน์โหลด

 • ทุนเจรจาทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ | รายละเอียดที่นี่

ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

 • การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานฯ

  • ระเบียบการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ.2523  | ดาวน์โหลด

  • ประกาศจุฬาฯ หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ | ดาวน์โหลด

  • การนับอายุของผู้เสนอขอ | ดาวน์โหลด

 • การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานฯ

  • บันทึกข้อความ | ดาวน์โหลด

  • ระเบียบการให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไปปฏิบัติงานฯ พ.ศ.2552 | ดาวน์โหลด

 • การจัดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ | ดาวน์โหลด

 • เกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพและติดตามการดำเนินงานฯ | ดาวน์โหลด

 • ป.พ.1 แบบการขอไปปฏิบัติงาน | ดาวน์โหลด

 • ป.พ.2 แบบรายงานความก้าวหน้า | ดาวน์โหลด

 • ป.พ.3 แบบรายงานฉบับสมบูรณ์ | ดาวน์โหลด

 • ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  | ดาวน์โหลด

ทุนสมทบสำหรับอาจารย์/นักวิจัย/ศิลปินจากต่างประเทศ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2560

การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ