งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

พัฒนาอาจารย์ – บุคลากร

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกนอกประเทศ ของ นิสิต นักวิจัย อาจารย์

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกนอกประเทศ ของ นิสิต นักวิจัย อาจารย์ ในสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ตามประกาศจุฬาฯ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564) 

 • แบบฟอร์ม 

  • การขออนุมัติเดินทาง กรณีเดินทางไปต่างประเทศ

   • แบบฟอร์มขออนุมัติให้นิสิตเดินทางไปต่างประเทศ | ดาวน์โหลด
   • แบบฟอร์มขออนุมัติให้นักวิจัยเดินทางไปต่างประเทศ | ดาวน์โหลด
   • แบบฟอร์มขออนุมัติให้อาจารย์เดินทางไปต่างประเทศ | WORD | PDF (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณปภาดา งานบริหารกลางและทรัพยากรมนุษย์ โทร. 85002)
  • การขออนุมัติเดินทาง กรณีขยายเวลาเดินทางไปต่างประเทศ

   • บันทึกแจ้งขอขยายเวลาการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ | ดาวน์โหลด

   • แบบฟอร์มขอขยายเวลาการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ | ดาวน์โหลด

 • เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักรของบุคคลต่างชาติ (เฉพาะอาจารย์จากต่างประเทศ)

  • แนวปฏิบัติ  | ดาวน์โหลด

  • ตารางรายชื่อบุคคลต่างชาติที่ประสงค์ยื่นขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย (Certificate of Entry – COE) และการตรวจลงตรา | ดาวน์โหลด

 • เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักรของบุคคลต่างชาติ (เฉพาะอาจารย์จากต่างประเทศ)

  • แนวปฏิบัติ  | ดาวน์โหลด

  • ตารางรายชื่อบุคคลต่างชาติที่ประสงค์ยื่นขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย (Certificate of Entry – COE) และการตรวจลงตรา | ดาวน์โหลด

 • Summary of Practical Guideline for Entry to Thailand | ดาวน์โหลด

 • List of Alternative State Quarantine (ASQ) Hotels | ดาวน์โหลด