งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา และคำอธิบายรายวิชา  

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.ม.)

    • ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 และหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562, 2564 | ดาวน์โหลด

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.ด.)

    • ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 และหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564-2565 | ดาวน์โหลด

รายวิชาเลือกเฉพาะสาขา (วท.บ.) 

รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มพิเศษ (วท.บ.) 

กลุ่มวิชาโท คณะวิทยาศาสตร์