งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์

รายชื่อหลักสูตรปริญญาเอก

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) / Doctor of Philosophy (Ph.D.) มี 19 สาขาวิชา ได้แก่

 1. คณิตศาสตร์ (Mathematics)
 2. คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา (Applied Mathematics and Computational Science)
 3. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ) (Computer Science and Information Technology)
 4. เคมี (Chemistry)
 5. สัตววิทยา (Zoology)
 6. ฟิสิกส์ (Physics)
 7. พฤกษศาสตร์ (Botany)
 8. เคมีเทคนิค (Chemical Technology)
 9. ธรณีวิทยา (Geology)
 10. วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)
 11. ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (Biochemistry and Molecular Biology)
 12. วัสดุศาสตร์ (Materials Science)
 13. จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (Microbiology and Microbial Technology)
 14. เทคโนโลยีทางภาพ (Imaging Technology)
 15. เทคโนโลยีทางอาหาร (Food Technology)
 16. ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (Petrochemistry and Polymer Science)*
 17. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences)**
 18. เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
 19. พิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง

หมายเหตุ:

 • * สาขาวิชาปิโตรเคมีฯ ระดับปริญญาเอก มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาเคมี เคมีเทคนิค ฟิสิกส์ และเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์
 • ** สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาเอกเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาชีววิทยา ชีวเคมี และพฤกษศาสตร์
 •