งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์

รายชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) / Master of Science (M.Sc.) มี 27 สาขาวิชา ได้แก่

 1. คณิตศาสตร์ (Mathematics)
 2. คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา (Applied Mathematics and Computational Science)
 3. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer Science and Information Technology)
 4. เคมี (Chemistry)
 5. เคมีสีเขียวและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) (Green Chemistry and Sustainability)
 6. สัตววิทยา (Zoology)
 7. ฟิสิกส์ (Physics)
 8. พฤกษศาสตร์ (Botany)
 9. พันธุศาสตร์ (Genetics)
 10. เคมีเทคนิค (Chemical Technology)
 11. เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื้อเพลิง (Fuel Technology and Innovation)
 12. ธรณีวิทยา (Geology)
 13. โลกศาสตร์ (Earth Sciences)
 14. ธรณีศาสตร์พลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) (Energy Geoscience)
 15. พิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง (Industrial Toxicology and Risk Assessment)
 16. วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)
 17. ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (Biochemistry and Molecular Biology)
 18. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (Applied Polymer Science and Textile Technology)
 19. เทคโนโลยีเซรามิก (Ceramic Technology)
 20. จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (Microbiology and Microbial Technology)
 21. เทคโนโลยีทางภาพ (Imaging Technology)
 22. เทคโนโลยีทางอาหาร (Food Technology)
 23. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (Food Science and Technology)
 24. เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
 25. เทคโนโลยีเยื่อ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์ (Pulp, Paper and Packaging Technology)
 26. ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (Petrochemistry and Polymer Science)
 27. วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry)

หมายเหตุ:

 • * สาขาวิชาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาเคมี เคมีเทคนิค ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ
 • ** สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ ระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ ภาควิชาเคมีเทคนิค และภาควิชาพฤกษศาสตร์
 • *** สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง 8 ภาควิชา คือ ภาควิชาเคมี เคมีเทคนิค จุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีทางอาหาร ชีวเคมี พฤกษศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทั้งนี้ได้แก้ไขชื่อ (จากเดิม เทคโนโลยีทางชีวภาพ) เมื่อปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2542
 • ***** สาขาวิชาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม ระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาธรณีวิทยา และภาควิชาฟิสิกส์