งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์

รายชื่อหลักสูตรปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) / Master of Science (M.Sc.) มี 26 สาขาวิชา ได้แก่

 1. คณิตศาสตร์ (Mathematics)
 2. คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา (Applied Mathematics and Computational Science)
 3. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ) (Computer Science and Information Technology)
 4. เคมี (Chemistry)
 5. สัตววิทยา (Zoology)
 6. ฟิสิกส์ (Physics)
 7. พฤกษศาสตร์ (Botany)
 8. พันธุศาสตร์ (Genetics)
 9. เคมีเทคนิค (Chemical Technology)
 10. เทคโนโลยีเชื้อเพลิง (Fuel Technology)
 11. ธรณีวิทยา (Geology)
 12. โลกศาสตร์ (Earth Sciences)
 13. วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)
 14. ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (Biochemistry and Molecular Biology)
 15. เทคโนโลยีเซรามิก (Ceramic Technology)
 16. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (Applied Polymer Science and Textile Technology)
 17. จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (Microbiology and Microbial Technology)
 18. เทคโนโลยีทางภาพ (Imaging Technology)
 19. เทคโนโลยีทางอาหาร (Food Technology)
 20. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (นานาชาติ) (Food Science and Technology)
 21. ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (Petrochemistry and Polymer Science)*
 22. เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ (Pulp and Paper Technology)**
 23. เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)***
 24. ธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม (นานาชาติ) (Petroleum Geoscience)*****
 25. พิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง
 26. วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม

หมายเหตุ:

 • * สาขาวิชาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาเคมี เคมีเทคนิค ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ
 • ** สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ ระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ ภาควิชาเคมีเทคนิค และภาควิชาพฤกษศาสตร์
 • *** สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง 8 ภาควิชา คือ ภาควิชาเคมี เคมีเทคนิค จุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีทางอาหาร ชีวเคมี พฤกษศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทั้งนี้ได้แก้ไขชื่อ (จากเดิม เทคโนโลยีทางชีวภาพ) เมื่อปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2542
 • ***** สาขาวิชาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม ระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาธรณีวิทยา และภาควิชาฟิสิกส์