งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์

รายชื่อหลักสูตรปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) / Bachelor of Science (B.Sc.) มี 19 สาขาวิชา ได้แก่

 1. คณิตศาสตร์ (Mathematics)
 2. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
 3. เคมี (Chemistry)
 4. เคมีประยุกต์ (นานาชาติ) (Applied Chemistry)
 5. ชีววิทยา (Biology)
 6. สัตววิทยา (Zoology)
 7. ฟิสิกส์ (Physics)
 8. พฤกษศาสตร์ (Botany)
 9. พันธุศาสตร์ (Genetics)
 10. เคมีวิศวกรรม (Chemical Engineering)
 11. ธรณีวิทยา (Geology)
 12. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
 13. วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)
 14. ชีวเคมี (Biochemistry)
 15. วัสดุศาสตร์ (Materials Science)
 16. จุลชีววิทยา (Microbiology)
 17. เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ (Imaging and Printing Technology)
 18. เทคโนโลยีทางอาหาร (Food Technology)
 19. เทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)