งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์

การเสนอเปิด-ปิด-แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

การเสนอเปิด-ปิด-แก้ไขรายละเอียดรายวิชา  

 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักบริหารวิชาการ  | ดาวน์โหลด

การเสนอเปิดรายวิชา  

 • คู่มือ - แนวปฏิบัติ
  • คู่มือการเสนอรายวิชา (Oct2023) | ดาวน์โหลด

  • แนวปฏิบัติสำหรับการเสนอเปิดรายวิชา (Oct2023) | ดาวน์โหลด

  • แนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ | ดาวน์โหลด

  • แนวปฏิบัติตามคำจำกัดความของเงื่อนไขรายวิชา | ดาวน์โหลด

  • แนวปฏิบัติในการเปิด-ปิดการสอนรายวิชาในตารางสอน | ดาวน์โหลด

  • การเสนอขอเทียบรายวิชา | ดาวน์โหลด

 • แบบฟอร์มการเสนอรายวิชา