งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์

การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ

การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 

  • โครงการ | ดาวน์โหลด

  • แบบเสนอโครงการ | ดาวน์โหลด

  • แบบแจ้งการเปิดสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ (ครั้งที่ 2) | ดาวน์โหลด

  • แบบฟอร์มแสดงความยินยอมของนิสิตกรณีเปิดสอนรายวิชาบังคับเป็นภาษาอังกฤษ | ดาวน์โหลด

  • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการเปิดสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ | ดาวน์โหลด