งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์

การทำหลักสูตรร่วมปริญญาสองปริญญาข้ามสถาบัน Double Degree และหลักสูตร Joint Degree

การทำหลักสูตรร่วมปริญญาสองปริญญาข้ามสถาบัน

  • ข้อสรุปหลักการบริหารจัดการหลักสูตรสองปริญญาข้ามสถาบัน | ดาวน์โหลด

  • แบบเสนอข้อมูลของส่วนงานในการจัดทำหลักสูตร Double Degree และหลักสูตร Joint Degree | ดาวน์โหลด

  • รายการตรวจสอบการจัดทำหลักสูตรข้ามสถาบัน | ดาวน์โหลด

  • ตัวอย่าง