งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์

การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในระบบประกันคุณภาพหลักสูตร

การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในระบบประกันคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • บันทึกแจ้งภาควิชา  | ดาวน์โหลด

 • แผนการจัดทำ มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2566  | ดาวน์โหลด

 • แผนการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ระบุใน มคอ2. หมวดที่ 7 ข้อ 7 ในระบบประกันคุณภาพหลักสูตร  ปีการศึกษา 2566  | ดาวน์โหลด

 • แบบฟอร์มการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในระบบประกันคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2566   | ดาวน์โหลด

 • แบบฟอร์มแผนการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566  | ดาวน์โหลด

แผนการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) / Bachelor of Science (B.Sc.) จำนวน 18 สาขาวิชา 

 1. คณิตศาสตร์ (Mathematics)  | ดาวน์โหลด
 2. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)  | ดาวน์โหลด
 3. เคมี (Chemistry)  | ดาวน์โหลด
 4. เคมีประยุกต์ (นานาชาติ) (Applied Chemistry)  | ดาวน์โหลด
 5. ชีววิทยา (Biology)  | ดาวน์โหลด
 6. สัตววิทยา (Zoology)  | ดาวน์โหลด
 7. ฟิสิกส์ (Physics)  | ดาวน์โหลด
 8. พฤกษศาสตร์ (Botany)  | ดาวน์โหลด
 9. พันธุศาสตร์ (Genetics)  | ดาวน์โหลด
 10. เคมีวิศวกรรม (Chemical Engineering)  | ดาวน์โหลด
 11. ธรณีวิทยา (Geology)  | ดาวน์โหลด
 12. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)  | ดาวน์โหลด
 13. วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)  | ดาวน์โหลด
 14. ชีวเคมี (Biochemistry)  | ดาวน์โหลด
 15. วัสดุศาสตร์ (Materials Science)  | ดาวน์โหลด
 16. จุลชีววิทยา (Microbiology)  | ดาวน์โหลด
 17. เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ (Imaging and Printing Technology)  | ดาวน์โหลด
 18. เทคโนโลยีทางอาหาร (Food Technology)  | ดาวน์โหลด

แผนการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) / Master of Science (M.Sc.) จำนวน 24 สาขาวิชา 

 1. คณิตศาสตร์ (Mathematics) | ดาวน์โหลด
 2. คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา (Applied Mathematics and Computational Science) | ดาวน์โหลด
 3. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ) (Computer Science and Information Technology) | ดาวน์โหลด
 4. เคมี (Chemistry) | ดาวน์โหลด
 5. สัตววิทยา (Zoology) | ดาวน์โหลด
 6. ฟิสิกส์ (Physics) | ดาวน์โหลด
 7. พฤกษศาสตร์ (Botany) | ดาวน์โหลด
 8. พันธุศาสตร์ (Genetics) | ดาวน์โหลด 
 9. เคมีเทคนิค (Chemical Technology) | ดาวน์โหลด
 10. เทคโนโลยีเชื้อเพลิง (Fuel Technology) | ดาวน์โหลด
 11. ธรณีวิทยา (Geology) | ดาวน์โหลด
 12. โลกศาสตร์ (Earth Sciences) | ดาวน์โหลด
 13. วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science) | ดาวน์โหลด
 14. ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (Biochemistry and Molecular Biology) | ดาวน์โหลด
 15. เทคโนโลยีเซรามิก (Ceramic Technology) | ดาวน์โหลด
 16. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (Applied Polymer Science and Textile Technology) | ดาวน์โหลด
 17. จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (Microbiology and Microbial Technology) | ดาวน์โหลด
 18. เทคโนโลยีทางภาพ (Imaging Technology) | ดาวน์โหลด
 19. เทคโนโลยีทางอาหาร (Food Technology) | ดาวน์โหลด
 20. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (นานาชาติ) (Food Science and Technology) | ดาวน์โหลด
 21. ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (Petrochemistry and Polymer Science) | ดาวน์โหลด
 22. เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ (Pulp and Paper Technology) | ดาวน์โหลด
 23. เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) | ดาวน์โหลด
 24. ธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม (นานาชาติ) (Petroleum Geoscience) | ดาวน์โหลด

แผนการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) / Doctor of Philosophy (Ph.D.) จำนวน 18 สาขาวิชา 

 1. คณิตศาสตร์ (Mathematics) | ดาวน์โหลด
 2. คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา (Applied Mathematics and Computational Science) | ดาวน์โหลด
 3. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ) (Computer Science and Information Technology) | ดาวน์โหลด
 4. เคมี (Chemistry) | ดาวน์โหลด
 5. สัตววิทยา (Zoology) | ดาวน์โหลด
 6. ฟิสิกส์ (Physics) | ดาวน์โหลด
 7. พฤกษศาสตร์ (Botany) | ดาวน์โหลด
 8. เคมีเทคนิค (Chemical Technology) | ดาวน์โหลด
 9. ธรณีวิทยา (Geology) | ดาวน์โหลด
 10. วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science) | ดาวน์โหลด
 11. ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (Biochemistry and Molecular Biology) | ดาวน์โหลด
 12. วัสดุศาสตร์ (Materials Science) | ดาวน์โหลด
 13. จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (Microbiology and Microbial Technology) | ดาวน์โหลด
 14. เทคโนโลยีทางภาพ (Imaging Technology) | ดาวน์โหลด
 15. เทคโนโลยีทางอาหาร (Food Technology) | ดาวน์โหลด
 16. ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (Petrochemistry and Polymer Science) | ดาวน์โหลด
 17. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences) | ดาวน์โหลด
 18. เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) | ดาวน์โหลด