งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์

การเสนอหลักสูตร

การเสนอหลักสูตร  

 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักบริหารวิชาการ  | ดาวน์โหลด

การเสนอหลักสูตรใหม่บรรจุเพิ่มในแผนพัฒนาจุฬาฯ (ส่งสำนักแผนและการงบประมาณ)  

 • แนวปฏิบัติ
  • คู่มือการจัดทำแบบประเมินหลักสูตร | ดาวน์โหลด

  • แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร | ดาวน์โหลด

  • การเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร | ดาวน์โหลด

 • แบบฟอร์ม
  • บันทึกขออนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่เพิ่มในแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ | ดาวน์โหลด

  • บทสรุปการเสนอหลักสูตร | ดาวน์โหลด

  • แบบประเมินตนเองของหลักสูตร | ดาวน์โหลด

  • (ร่าง) หลักสูตร มคอ.2 | ดาวน์โหลด

  • แบบแสดงข้อมูลด้านทรัพยากรประกอบการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ | ดาวน์โหลด

  • ประเด็นการวิเคราะห์หลักสูตรสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2565) | ดาวน์โหลด

การเสนอหลักสูตรใหม่บรรจุเพิ่มในแผนพัฒนาจุฬาฯ (ส่งสำนักบริหารวิชาการ)  

 • แนวปฏิบัติ
  • แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรใหม่ | ดาวน์โหลด

  • แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง | ดาวน์โหลด

  • การเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง | ดาวน์โหลด

  • แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อยหรือการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร | ดาวน์โหลด

  • การเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อยหรือการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร | ดาวน์โหลด

 • แบบฟอร์ม
  • บันทึกขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปริญญาตรี) | ดาวน์โหลด

  • บันทึกขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา) | ดาวน์โหลด

  • (ร่าง) หลักสูตร มคอ.2 | ดาวน์โหลด

  • บทสรุปการเสนอหลักสูตร | ดาวน์โหลด

  • แบบประเมินตนเองของหลักสูตร | ดาวน์โหลด

  • ประเด็นการวิเคราะห์หลักสูตรสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2565) | ดาวน์โหลด

  • แบบเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) กรณีปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย | ดาวน์โหลด

  • Templete การกรอก CV อาจารย์ใน มคอ.2 | ดาวน์โหลด

  • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลในระบบ CHECO | ดาวน์โหลด