งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

ทุนการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา (สำหรับนิสิตโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)

ทุนสนับสนุนนิสิตไปเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์ระดับชีวภาพ

ทุนสนับสนุนนิสิตไปเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ (บัณฑิตวิทยาลัย)

ทุนสนับสนุนนิสิตไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ (บัณฑิตวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์)

ทุนสนับสนุนไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ (บัณฑิตวิทยาลัย)

ทุนผู้ช่วยสอน (คณะวิทยาศาสตร์)

ทุนผู้ช่วยสอน (บัณฑิตวิทยาลัย)

ทุน สวทช.(TGIST) 

  • ใบสำคัญรับเงิน (แนบหลักฐานการเบิกจ่ายตามที่ระบุในแบบฟอร์ม) | ดาวน์โหลด

ทุนอุดหนุนการศึกษา

ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์