งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

ทุนการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต

ทุนอุดหนุนการศึกษากองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร(His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn Fund)

โครงการการเรียนการสอนเพื่อเสริมประสบการณ์ (Senior project)

โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

 • ข้อมูลทุน

 • แบบฟอร์ม

  • ใบสำคัญรับเงิน ครั้งที่ 1 (ตรี โท เอก) | ดาวน์โหลด

  • ใบสำคัญรับเงิน ครั้งที่ 2 (ตรี โท เอก) | ดาวน์โหลด

  • ใบสำคัญรับเงิน ครั้งที่ 3 (ตรี โท เอก) | ดาวน์โหลด

  • ใบสำคัญรับเงิน ครั้งที่ 4 (ตรี โท เอก) | ดาวน์โหลด

  • ขอลาออกจากการรับทุน

  • แบบแจ้งความประสงค์เข้าปฏิบัติงานภายหลังสำเร็จการศึกษา

  • แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการศึกษา

  • แบบฟอร์มการขอรับทุนศึกษาวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ

  • แบบฟอร์มการขออนุมัติเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เสนอผลงาน ในต่างประเทศโดยขอรับทุนอื่น

  • แบบฟอร์มการขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษา

  • แบบฟอร์มการขออนุมัติสมัครขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่น

  • แบบฟอร์มการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่นิสิตสนใจจะทำโครงงานวิจัย Mini Project

  • แบบฟอร์มการแจ้งสำเร็จการศึกษา

  • แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

โครงการพัฒนากีฬาชาติ