งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ (Scholarship for foreign students)

การจัดการทุนการศึกษาสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศ

  • ขั้นตอนการจัดการทุนการศึกษาแก่ชาวต่างประเทศในอาเซียนและนอกอาเซียน | ดาวน์โหลด

  • แบบฟอร์มขอสร้างและเปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าหนี้ (Vender) | ดาวน์โหลด

  • ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ | ดาวน์โหลด

การจัดเก็บค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศ

ขั้นตอนการเก็บค่าเล่าเรียน ส่วนที่ 2 (คณะจัดเก็บ) และค่าธรรมเนียมการศึกษา

ขั้นตอนนี้จะใช้สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 สำหรับทุกหลักสูตรที่มีนิสิตชาวต่างประเทศลงทะเบียนเรียน

หากหลักสูตรมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนดังกล่าว สามารถสอบถามเพิ่มเติม โทร. 85056 หรือ interscicu@gmail.com

The International Graduate Scholarship Programme, Faculty of Science, Chulalongkorn University 

Term of Scholarships:
1. Two- year master’s degree scholarship
2. Three-year doctoral degree scholarship
Eligibility: Full-time incoming students in all academic fields (including double degree and joint degree programs) of Faculty of Science, Chulalongkorn University who will enroll in the first or second semester of Academic Year 2022.


Provision of the Scholarships: The scholarships will cover the following:
1. Tuition fees of 33,500 THB per semester
2. A monthly stipend in the amount of 9,000 THB
3. Health Insurance Fee 2,000 Baht per Academic year

 

HOW TO APPLY
(i) Download guideline and fill out the scholarship application form: http://www.acad.sc.chula.ac.th/scholarship-detail.php?id=70&type=6 
(ii) Send the application forms + required documents to your program coordinator.
(iii) The programs/departments submit all require documents to Academic Affairs.
Deadline: December, 9th 2022

Scholarship Programs for ASEAN Countries 

ทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 (เริ่มรับทุนมกราคม 2565)

ผู้สนใจสามารถส่งขอรับทุนมายังงานวิชาการคณะฯ ภายในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564

  • บันทึกข้อความ แจ้งการให้ทุน | ดาวน์โหลด

  • A guide to the Scholarship Program (full time)

  • A guide to One Semester Scholarship Program (ยังไม่มีกำหนดการรับสมัครทุน)

    • Condittions of Scholarships

    • Application Form