งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

ทุนการศึกษา

รายชื่อทุน

ระดับปริญญาตรี : งานบริการการศึกษา

 1. โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
  1. ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่จ่ายจริง
  2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 60,000 บาท/ปี (ปริญญาตรี) 86,400 บาท/ปี (ปริญญาโท) และ 105,600 บาท/ปี (ปริญญาเอก)
  3. ค่าหนังสือ ตามที่จ่ายจริงไม่เกินปีละ 5,000 บาท (ปริญญาตรี) 10,000 บาท (ปริญญาโทและเอก)
  4. เงินสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและต่างประเทศตลอดระยะเวลาการศึกษา
 1. โครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีพิเศษ (3 ทุน/ปี)
  1. ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่จ่ายจริง
  2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 30,000 บาท/ปี
 1. ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (ทุน พสวท.)
 1. ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่จ่ายจริง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 87,600 บาท/ปี (ปริญญาตรี) 104,400 บาท/ปี (ปริญญาโท)และ 144,000 บาท/ปี (ปริญญาเอก)
 3. ค่าหนังสือ 5,000 บาท/ปี (ปริญญาตรี) 10,000 บาท/ปี (ปริญญาโท) และ 15,000 บาท/ปี (ปริญญาเอก)
 4. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำโครงงาน/วิจัย (ระดับการศึกษาละ 1 ครั้ง จ่ายในชั้นปีที่ 2 เทอม 1) 10,000 บาท/ปี (ปริญญาตรี) 25,000 บาท (ปริญญาโท) และ 30,000 บาท (ปริญญาเอก)
 5. ค่าคอมพิวเตอร์ (ระดับการศึกษาละ 1 ครั้ง จ่ายในชั้นปีที่ 1 เทอม 2) 25,000 บาท (ปริญญาตรี) 35,000 บาท (ปริญญาโทและเอก)
 6. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นำเสนอผลงานในต่างประเทศ (ระดับการศึกษาละ 1 ครั้ง) สนับสนุนไม่เกิน 80,000 บาท 
 7. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการไปทำวิจัยในต่างประเทศ (ต่อระดับการศึกษา) อัตราไม่เกิน (1-3 เดือน) 375,000 บาท ปริญญาตรี (3-6 เดือน) 750,000 บาท ปริญญาโท และ (6-12 เดือน) 1,500,000 บาท ปริญญาเอก

 

 1. โครงการนำร่องเพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชื่อเดิม) / โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (ชื่อใหม่)
  1. ทุนการศึกษา เหมาจ่าย ตามที่จ่ายจริง ปีละ 200,000 บาท
   • ค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริง
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละ 5,000 บาท
   • ค่าหนังสือปีละ 5,000 บาท
   • ค่าวิจัยหรืออบรมต่างๆ ตามที่จ่ายจริง
 2. ทุนสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • ค่าทุนการศึกษาปีละ 105,000 บาท

ระดับปริญญาตรี : สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์

 1. ทุนพี่ช่วยน้อง
  • ค่าทุนการศึกษา (ไม่ระบุประเภท และจำนวนเงิน)

ระดับปริญญาตรี : ฝ่ายกิจการนิสิต

 1. ทุนอุดหนุนการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริง
 1. ทุนอุดหนุนการศึกษาจากกองทุนอุดหนุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
  • ค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริง
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 2. ทุนมูลนิธิจุมภฏ – พันธ์ทิพย์
  • ค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริง
  • ค่าหอพัก
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 3. ทุนอุดหนุนการศึกษา จากสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์
  • ค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริง
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 4. ทุนอุดหนุนการศึกษาจากชมรมผู้ปกครองและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
  • ค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริง
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ระดับบัณฑิตศึกษา

 1. ทุนอุดหนุนการศึกษา
  • ทุนการศึกษาภาคการศึกษาละ 6,000 บาท เท่ากับ 12,000 บาทต่อปี
 1. ทุนขาดแคลน
  • ทุนการศึกษาละ 3,000 บาท เท่ากับ 36,000 บาทต่อคนต่อปี
 1. ทุนผู้ช่วยสอน
  • ค่าใช้จ่ายรายเดือนๆละ 4,000 บาท x 9 เดือน เท่ากับ 36,000 บาทต่อคน
 1. ทุนสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ทุนการศึกษาภาคการศึกษาละ 15,000 บาทต่อคน
 1. ทุนวิทยบัณฑิต
  • ทุนอุดหนุนการศึกษา 2 ภาคการศึกษา
 1. ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
  • ทุนสมทบค่าใช้จ่าย ปริญญาโท 8,000 บาท และ 12,000 บาท ปริญญาเอก
 1. ทุนแลกเปลี่ยนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
  • นิสิตคณะฯ เหมาจ่ายค่าเดินทางไม่เกิน 15,000 บาท
  • นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เหมาจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน ไม่เกิน 3 เดือน