งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานวิชาการและจัดการศึกษา

ทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

ประกาศผู้สำเร็จการศึกษา

ประกาศผู้สำเร็จการศึกษา

  • การเสนอชื่อนิสิต เพื่อรับทุนอานันทมหิดล (เฉพาะผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสทตั้งแต่ 3.80)

  • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผู้ได้รับเหรียญรางวัล (เฉพาะผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 & มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอันดับ 1 ของสาขาวิชา)

  • สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา