งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานวิชาการและจัดการศึกษา

ทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

คำร้อง-ทะเบียนนิสิต (จท99)

คู่มือคำร้อง

 • การใช้แบบฟอร์มคำร้อง-ขั้นตอนเขียนคำร้อง | THAI | ENGLISH

 • โครงการอบรม  : แนวทางการดำเนินงานด้านทะเบียนนิสิต ผ่านระบบ Lesspaper (1 มิถุนายน 2564) 

  • แนวทางการดำเนินงานด้านทะเบียนนิสิต ผ่านระบบ Lesspaper (จุฑาพร)  | ดาวน์โหลด

  • แนวทางการดำเนินงานด้านทะเบียนนิสิต ผ่านระบบ Lesspaper (พรสิทธิ์)  | ดาวน์โหลด

  • แนวทางการดำเนินงานด้านทะเบียนนิสิต ผ่านระบบ Lesspaper (ทินกฤต)  | ดาวน์โหลด

  • แนวปฏิบัติการแก้ผลการศึกษา  | ดาวน์โหลด

  • คลิปการบรรยาย  | ดาวน์โหลด
    

แบบฟอร์มคำร้อง

 • หนังสือรับรอง (เมื่อส่งให้แนบ transcript / ใช้สำหรับกรณีขอรับรองผลการศึกษา/Ranking)  | ดาวน์โหลด

 • จท5 คำร้องขอเข้าสังกัดหรือเปลี่ยนสังกัด | ดาวน์โหลด

 • จท31 คำร้องขอลาออก

  • คำร้องขอลาออก | ดาวน์โหลด

  • นิสิตที่จะลาออกต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ (**ให้พิมพ์ด้านหลัง จท31) | ดาวน์โหลด

 • จท32 คำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนิสิต | ดาวน์โหลด

 • จท41 คำร้องทั่วไป

 • จท43 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเพื่อขอผลการศึกษาเป็น S/U หรือ V/W | ดาวน์โหลด

 • จท44 คำร้องขอลาป่วย | ดาวน์โหลด

 • จท46 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตเกิน-ต่ำกว่ากำหนดในระเบียบฯ (ระดับปริญญาบัณฑิต) | ดาวน์โหลด

 • จท46บ คำร้องขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตเกิน-ต่ำกว่ากำหนดในระเบียบฯ (ระดับบัณฑิตศึกษา) | ดาวน์โหลด

 • จท48 คำร้องขอถอนรายวิชา (W) หลังกำหนด (ระดับปริญญาบัณฑิต) | ดาวน์โหลด

 • จท48บ คำร้องขอถอนรายวิชา (W) หลังกำหนด (ระดับบัณฑิตศึกษา) | ดาวน์โหลด

 • จท49 คำร้องขอลาพักการศึกษา | ดาวน์โหลด

 • คำร้องขอ Consent of Faculty (CF) | ดาวน์โหลด

 • การให้สัญลักษณ์ I  | ดาวน์โหลด

 • การให้สัญลักษณ์ I แก่นิสิตทำงานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ | ดาวน์โหลด

 • ใบส่งผลการสอบรายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I  | WORD | PDF

 • จท90 ปฏิทินการศึกษา

 • สรุปคำร้องต่างๆ