งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานวิชาการและจัดการศึกษา

ทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

คำร้อง-ทะเบียนนิสิต

คู่มือคำร้อง

 • การใช้แบบฟอร์มคำร้อง-ขั้นตอนเขียนคำร้อง | THAI | ENGLISH

 • โครงการอบรม  : แนวทางการดำเนินงานด้านทะเบียนนิสิต ผ่านระบบ Lesspaper (1 มิถุนายน 2564) 

  • แนวทางการดำเนินงานด้านทะเบียนนิสิต ผ่านระบบ Lesspaper (จุฑาพร)  | ดาวน์โหลด

  • แนวทางการดำเนินงานด้านทะเบียนนิสิต ผ่านระบบ Lesspaper (พรสิทธิ์)  | ดาวน์โหลด

  • แนวทางการดำเนินงานด้านทะเบียนนิสิต ผ่านระบบ Lesspaper (ทินกฤต)  | ดาวน์โหลด

  • แนวปฏิบัติการแก้ผลการศึกษา  | ดาวน์โหลด

  • คลิปการบรรยาย  | ดาวน์โหลด
    

แบบฟอร์มคำร้อง

 • หนังสือรับรอง (เมื่อส่งให้แนบ transcript / ใช้สำหรับกรณีขอรับรองผลการศึกษา/Ranking)  | ดาวน์โหลด

 • แบบฟอร์มต่างๆ ของสำนักงานการทะเบียน  | ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  • จท5 คำร้องขอเข้าสังกัดหรือเปลี่ยนสังกัด 

  • จท31 คำร้องขอลาออก

   • คำร้องขอลาออก

   • นิสิตที่จะลาออกต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ (**ให้พิมพ์ด้านหลัง จท31) | ดาวน์โหลด

  • จท32 คำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนิสิต 

  • จท41 คำร้องทั่วไป

   • จท41 คำร้องทั่วไป

   • เหตุผลของการขอทำการหลังกำหนด (**ให้พิมพ์ด้านหลัง จท41) | ดาวน์โหลด

  • จท43 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเพื่อขอผลการศึกษาเป็น S/U หรือ V/W

  • จท44 คำร้องขอลาป่วย

  • จท48 คำร้องขอถอนรายวิชา (W) หลังกำหนด (ระดับปริญญาบัณฑิต)

  • จท48บ คำร้องขอถอนรายวิชา (W) หลังกำหนด (ระดับบัณฑิตศึกษา)

  • จท49 คำร้องขอลาพักการศึกษา 

  • คำร้องขอ Consent of Faculty (CF) 

  • การให้สัญลักษณ์ I  

  • การให้สัญลักษณ์ I แก่นิสิตทำงานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์

  • ใบส่งผลการสอบรายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I  

  • จท90 ปฏิทินการศึกษา