งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานวิชาการและจัดการศึกษา

ทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

การสอบ คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการควบคุมการสอบ 

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ปีการศึกษา 2566 | ดาวน์โหลด

 • ข้อปฏิบัติของกรรมการควบคุมการสอบ (เอกสารชี้แจงกรรมการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567) | ดาวน์โหลด

 • ข้อปฏิบัติของกรรมการควบคุมการสอบ | ดาวน์โหลด

 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เกณฑ์การคิดจำนวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบ และเกณฑ์การจัดกรรมการคุมสอบ ปีการศึกษา 2566 | ดาวน์โหลด

 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสอบรายวิชา และเกณฑ์การพิจารณากรณีนิสิตกระทำผิดเกี่ยวกับการศึกษา ปีการศึกษา 2566 | ดาวน์โหลด

 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เกณฑ์การพิจารณาและแนวปฏิบัติ กรณีนิสิตเข้าสอบสายในรายวิชาที่คณะจัดสอบ ปีการศึกษา 2566 | ดาวน์โหลด

 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เกณฑ์การขออนุมัติเก็บตัวสอบกรณีวัน-เวลาสอบซ้ำซ้อน และข้อปฏิบัติในการจัดสอบเก็บตัวของนิสิต ปีการศึกษา 2566 | ดาวน์โหลด

ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตในการสอบ 

แบบฟอร์ม 

 • คำร้องขอเข้าห้องสอบกรณีเข้าห้องสอบผิด/มาสายไม่เกิน 30 นาที | ดาวน์โหลด

 • แบบฟอร์มนิสิตกระทำผิดระเบียบการสอบ | ดาวน์โหลด

 • แบบฟอร์มรายงานกรณีนิสิตผิดระเบียบวินัย | ดาวน์โหลด

 • ใบเซ็นชื่อนิสิตที่มีความจำเป็นต้องเข้าห้องน้ำ | ดาวน์โหลด

ค้นหาห้องสอบ (กลางภาค)