งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานวิชาการและจัดการศึกษา

ทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา

การขอสำเร็จการศึกษา

 • นิสิตบันทึกข้อมูลขอสำเร็จการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th ภายใต้หัวข้อ "ขอสำเร็จการศึกษา" ในสัปดาห์ที่ 7 ของภาคการศึกษานั้นๆ

 • สำนักงานการทะเบียน (สนท.) ออกรายงาน CR65 (รายงานประวัติผลการศึกษา) ส่งไปยังทะเบียนคณะฯ

  หมายเหตุ: นิสิตกรอกข้อมูลการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารการเสนอผลงานทางวิชาการที่บัณฑิตวิทยาลัย และสำเนาส่งภาควิชา/หลักสูตรฯ

 • งานจัดการศึกษาเกษียรหนังสือผ่านนายทะเบียน ก่อนส่งไปยังภาควิชา/หลักสูตรฯ เพื่อตรวจสอบและลงนาม

 • ภาควิชา/หลักสูตรฯ จัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ ที่ทะเบียนคณะฯ

  • CR65 (รายงานประวัติการศึกษา) ที่ตรวจสอบและลงนามเรียบร้อยแล้ว
  • รายงานผลสอบวิทยานิพนธ์
  • แบบตรวจสอบความสมบูรณ์ทางการศึกษา
  • เอกสารการเสนอผลงานทางวิชาการ
 • งานจัดการศึกษารวบรวมเอกสารเสนอผู้ช่วยคณบดีเพื่อตรวจสอบก่อนประกาศผู้สำเร็จการศึกษา