งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

โครงการ

Science Chula Expo 2017

งานจุฬาฯ วิชาการ' 60

Chula Expo 2017

 • โครงการที่นำเสนอผลงาน/นวัตกรรมเด่น (สำหรับจัดที่ศาลาพระเกี้ยว) 

 • โครงการที่นำเสนอภายใน City (สำหรับจัดบริเวณสนามด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล)

Science Chula Expo 2017

 • โครงการ Open  House ของคณะวิทยาศาสตร์

  (มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)
  • แบบเสนอโครงการ | ดาวน์โหลด

  • โครงการ Innovation for Health and Environment toward Sustainability คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เอ็กซ์โป’ 60 | ดาวน์โหลด

  • สรุปรายชื่อโครงการของคณะวิทยาศาสตร์ | ดาวน์โหลด

  • โครงการย่อย
   • โครงการลำดับที่ 1 : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ดาวน์โหลด

   • โครงการลำดับที่ 2 : ภาควิชาเคมี | ดาวน์โหลด

   • โครงการลำดับที่ 3 : ภาควิชาชีววิทยา | ดาวน์โหลด

   • โครงการลำดับที่ 4 : ภาควิชาฟิสิกส์ | ดาวน์โหลด

   • โครงการลำดับที่ 5 : ภาควิชาพฤกษศาสตร์ | ดาวน์โหลด

   • โครงการลำดับที่ 6 : ภาควิชาเคมีเทคนิค | ดาวน์โหลด

   • โครงการลำดับที่ 7 : ภาควิชาธรณีวิทยา | ดาวน์โหลด

   • โครงการลำดับที่ 8 : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ดาวน์โหลด

   • โครงการลำดับที่ 9 : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล | ดาวน์โหลด

   • โครงการลำดับที่ 10 : ภาควิชาชีวเคมี | ดาวน์โหลด

   • โครงการลำดับที่ 11 : ภาควิชาวัสดุศาสตร์ | ดาวน์โหลด

   • โครงการลำดับที่ 12 : ภาควิชาจุลชีววิทยา | ดาวน์โหลด

   • โครงการลำดับที่ 13 : ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ | ดาวน์โหลด

   • โครงการลำดับที่ 14 : ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร | ดาวน์โหลด

   • โครงการลำดับที่ 15 : Science Gallery | ดาวน์โหลด

   • โครงการลำดับที่ 16 : หนึ่งวันกับวิทยาศาสตร์ | ดาวน์โหลด

   • โครงการลำดับที่ 17 : วิทยาฯวาไรตี้ | ดาวน์โหลด

   • โครงการลำดับที่ 18 : นวัตกรรมโดยนักวิทย์จุฬาฯ | ดาวน์โหลด

   • โครงการลำดับที่ 19 : โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ดาวน์โหลด

   • โครงการลำดับที่ 20 : สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ กับการศึกษาวิจัยขั้วโลก | ดาวน์โหลด

 • พื้นที่จัดโครงการของคณะวิทยาศาสตร์
 • LOGO
 • POSTER

 • แบบตอบรับเข้าร่วมงาน

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุ

 • ข้อบังคับจุฬาฯว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2559 | ดาวน์โหลด 

 • งบประมาณเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย

  • หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการบริหารการเงินและการพัสดุฯ พ.ศ. 2560 | ดาวน์โหลด

  • แบบฟอร์มขออนุมัติยืมเงินรองจ่าย | ดาวน์โหลด

  • แบบฟอร์มการเงินและพัสดุ | ดาวน์โหลด

 • งบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์