งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

โครงการ

โครงการบริการทางวิชาการ

โครงการบริการทางวิชาการ

 • ประกาศ จุฬาฯ เรื่องเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2555 | ดาวน์โหลด

 • ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2544 | ดาวน์โหลด

 • ปรับปรุงงบประมาณการให้บริการทางวิชาการ | ดาวน์โหลด

 • แบบฟอร์มการให้บริการทางวิชาการ | ดาวน์โหลด

 • สรุปโครงการบริการวิชาการ

  • ปีงบประมาณ 2548

  • ปีงบประมาณ 2549

  • ปีงบประมาณ 2550

  • ปีงบประมาณ 2551

  • ปีงบประมาณ 2552