งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

โครงการ

Science CU Open House 2019

  • ข้อมูลอาจารย์และนิสิต ผู้ประสานงาน | ดาวน์โหลด 

  • หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติโครงการ  | ดาวน์โหลด 

     • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์เรื่องอัตราการเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ | ดาวน์โหลด  

     • ใบสำคัญรับเงิน | ดาวน์โหลด  

     • ใบเบิกเงินค่าจ้างนิสิตช่วยงาน | ดาวน์โหลด 

     • ฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (เจ้าหน้าที่)| ดาวน์โหลด  

     • บก. 4231 | ดาวน์โหลด  

  • โครงการ Science CU Open House 2019

     • หนังสือ วชน01067-2562 แบบเสนอโครงการ Science CU Open House 2019 | ดาวน์โหลด 

     • แบบเสนอโครงการ | ดาวน์โหลด 

     • หนังสือ วชน01130-2562 ขออนุมัติโครงการ Science CU Open House 2019 | ดาวน์โหลด