งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

โครงการ

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 

เอกสารการประชุม 09.08.62  | ดาวน์โหลด  

เอกสารการประชุม 03.07.62  | ดาวน์โหลด  

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อ staff ฐาน | ดาวน์โหลด  

ตัวอย่างใบงานฐานกิจกรรม | ดาวน์โหลด  

ใบสำคัญรับเงิน | ดาวน์โหลด  

ใบเบิกเงินค่าจ้างนิสิตช่วยงาน | ดาวน์โหลด 

ฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (เจ้าหน้าที่)| ดาวน์โหลด  

บก. 4231 | ดาวน์โหลด  

 

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2  

เอกสารการประชุม 23.07.61  | ดาวน์โหลด  

เอกสารการประชุม 25.06.61  | ดาวน์โหลด  

ข้อมูลกิจกรรมฐาน | ดาวน์โหลด  

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อ staff ฐาน | ดาวน์โหลด  

ตัวอย่างใบงานฐานกิจกรรม | ดาวน์โหลด  

ใบสำคัญรับเงิน ค่าจ้างนิสิตช่วยงาน แบบเหมาจ่าย  | ดาวน์โหลด  

ใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่  | ดาวน์โหลด  

ฟอร์ม 8708 ส่วนที่ 2  | ดาวน์โหลด  

บก. 111 | ดาวน์โหลด  

 

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1

รายละเอียดโครงการ | ดาวน์โหลด

แบบตอบรับเข้าร่วมจัดกิจกรรม | ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุมมหาวิทยาลัยเด็ก 14.03.61  | ดาวน์โหลด 

เอกสารการประชุมมหาวิทยาลัยเด็ก 22.02.61  | ดาวน์โหลด 

ข้อมูลกิจกรรมฐานมหาวิทยาลัยเด็ก | ดาวน์โหลด 

รายละเอียดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก | ดาวน์โหลด 

กำหนดการโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก | ดาวน์โหลด 

ตัวอย่างใบงานฐานกิจกรรม | ดาวน์โหลด 

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อ staff ฐาน | ดาวน์โหลด 

ใบเบิกเงินค่าจ้างนิสิตช่วยงาน | ดาวน์โหลด 

ใบสำคัญรับเงิน | ดาวน์โหลด 

บก. 111 | ดาวน์โหลด 

ภาพกิจกรรม http://gallery.sc.chula.ac.th/index.php?/category/158