งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

เกี่ยวกับเรา

นโยบาย

โครงการหลักในแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554-2558

 • C1 วิชาการและวิจัยเข้าหาชุมชนทุกระดับ
 • A6 เพิ่มจำนวนนิสิตระดับปริญญาเอกและนิสิตแลกเปลี่ยน
 • D1 ปรับหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร multidisciplinary และหลักสูตรร่วมกับต่างประเทศ และ e-learning ให้มีบรรยากาศและมาตรฐานสากล

แนวทางการให้ผู้ขอรับบริการพึงพอใจ

 1. นิสิตได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
  • ตัวชี้วัด - จำนวนนิสิตที่มาติดต่อ
 2. จัดทำคู่มือหรือขั้นตอนงาน
  • ตัวชี้วัด - คู่มือ/เอกสาร, ขั้นตอนงาน, บอร์ด/ป้าย และเว็บไซต์
 3. มีการจัดการเก็บข้อมูลที่สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง
  • ตัวชี้วัด - นำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดทำระบบจัดเก็บฐานข้อมูล
 4. ทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนการให้บริการ
  • ตัวชี้วัด - แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการ และจำนวนความผิดพลาดของผู้ใช้บริการลดน้อยลง
 5. ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใสและเป็นกันเอง
  • ตัวชี้วัด - แบบสอบถาม/แบบประเมินความพึงพอใจ