งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้รับทุน ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้รับทุน
ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ประจำปีการศึกษา 2566
TCAS66 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |คลิกที่นี่