งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการนิสิตใหม่แรกพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560

โครงการนิสิตใหม่แรกพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560

โครงการนิสิตใหม่แรกพบอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นำทีมโดย รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์)  
และ ผู้ช่วยคณบดี/นายทะเบียนคณะวิทยาศาสตร์
บรรยายในหัวข้อ การเตรียมตัว (ใจ) เพื่อการเรียนในคณะวิทยาศาสตร์
และให้ความรู้เกี่ยวงานกิจการนิสิต โดยรองคณบดี ((ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ วรานุศุภากุล)