งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาฝ่ายวิชาการ

สัมมนาฝ่ายวิชาการ

เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์
นำทีมโดย รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์)
ในโครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนางานประจำให้มีคุณภาพและการพัฒนางานในอนาคต
ตามแผนยุทธศาสตร์ของงานวิชาการและจัดการศึกษา และงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
และมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง โครงสร้างบริหารคณะวิทยาศาสตร์ (ใหม่) โดย รองคณบดี (ผศ.ดร.สกุลธรรม เสนาะพิมพ์)
เรื่อง บุคลากรสายปฏิบัติการต่อการสนับสนุนนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
โดย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร (คุณพิมพันธุ์ สายเพชร)
ให้กับบุคลากรงานวิชาการและจัดการศึกษา และงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ