งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมและศึกษาดูงานงานวิชาการคณะฯ

ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมและศึกษาดูงานงานวิชาการคณะฯ

ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภายใต้การนำของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล)

ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานงานวิชาการและจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

นำทีมต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ รองคณบดี (ดูแลงานด้านวิชาการ) และผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรสายสนับสนุน

ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 217 เคมี 2 และ ห้อง 103-104 งานวิชาการและจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย