งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแนะแนวการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

การแนะแนวการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

การแนะแนวการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ระหว่างวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 และวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2559

ณ โรงเรียนดังต่อไปนี้
1.  โรงเรียนสระแก้ว  จ.สระแก้ว
2.  โรงเรียนพิมายวิทยา  จ.นครราชสีมา
3.  โรงเรียนองครักษ์  จ.นครนายก
4.  โรงเรียนสระแก้ว  จ.สระแก้ว
5.  โรงเรียนระยองวิทยาคม  จ.ระยอง
6.  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์  จ.ฉะเชิงเทรา
7.  โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา
8.  โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  จ.ปราจีนบุรี
9.  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จ.จันทบุรี
10.  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  จ.นครนายก