งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

บัณฑิตศึกษา

การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์

การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์

 • ขั้นตอนการโครงร่างวิทยานิพนธ์ | ดาวน์โหลด

 • หลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ | ดาวน์โหลด

 • หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ | ดาวน์โหลด

 • ศัพท์วิทยาศาสตร์ที่ใช้บ่อย | ดาวน์โหลด

 • ลำดับชื่อจังหวัด เขต อำเภอ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) | ดาวน์โหลด

 • ชื่อประเทศ เมืองหลวง | ดาวน์โหลด

 • การเสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ (สำหรับนิสิตรหัสก่อน 61 เป็นต้นไป)

  • แบบฟอร์มระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) | ดาวน์โหลด

  • แบบฟอร์มระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (English) | ดาวน์โหลด

 • การเสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ (สำหรับนิสิตรหัส 61 เป็นต้นไป)

  • แบบฟอร์มระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) | ดาวน์โหลด

  • แบบฟอร์มระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (English) | ดาวน์โหลด

 • การเสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ของผู้สำเร็จการศึกษา  | เข้าดูที่นี่

 • การเปลี่ยนหัวข้อและขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์

  • กำหนดเวลาในการขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด

  • แบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ | ดาวน์โหลด

 • ขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ | ดาวน์โหลด

 • จริยธรรมการวิจัย (มนุษย์ทดลอง)

  สถานที่ติดต่อ | ดาวน์โหลด

 • จริยธรรมการวิจัย (สัตว์ทดลอง)

  • หนังสือประชาสัมพันธ์และแจ้งกำหนดการส่งโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง | ดาวน์โหลด

  • ขอส่งโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง | ดาวน์โหลด

  • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้สัตว์ในงานวิจัย (CU-ACUP) | ดาวน์โหลด

  • แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย | ดาวน์โหลด

  • เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ทางวิทยาศาสตร์ | ดาวน์โหลด

  • คำอธิบาย/ข้อสังเกต/เหตุผลของประเด็นที่ต้องกำหนดในแบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ | ดาวน์โหลด

  • สถานที่ติดต่อ | ดาวน์โหลด