งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

บัณฑิตศึกษา

การสอบวิทยานิพนธ์

นิสิต

 • ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาที่จะขอสอบวิทยานิพนธ์ | ดาวน์โหลด

การสอบวิทยานิพนธ์

 • ขอหนังสือเชิญสอบวิทยานิพนธ์ | ดาวน์โหลด

 • ขอหนังสือเชิญกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ขอส่งวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบรูปแบบ | ดาวน์โหลด

 • ขอเปลี่ยนแปลง ลด เพิ่ม กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ | ดาวน์โหลด

 • รายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ (แบบ บ.12 ข) | WORD | PDF

 • Viewing Originality Reports (Turnitin) | ดาวน์โหลด

ใบปะหน้าวิทยานิพนธ์

การประเมินวิทยานิพนธ์ (โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์)

 • ประกาศคณะฯ เรื่อง การประเมินวิทยานิพนธ์ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ | ดาวน์โหลด

 • แบบประเมินวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย) | ดาวน์โหลด

 • แบบประเมินวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ) | ดาวน์โหลด

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 • แบบฟอร์มการขอเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (เกินกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 10 คน) | ดาวน์โหลด

 • แบบฟอร์มขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สำหรับภาควิชา/หลักสูตร) | ดาวน์โหลด