งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

บัณฑิตศึกษา

การสอบวิทยานิพนธ์

นิสิต

  • ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาที่จะขอสอบวิทยานิพนธ์ | ดาวน์โหลด

การสอบวิทยานิพนธ์

  • ขอหนังสือเชิญสอบวิทยานิพนธ์ | ดาวน์โหลด

  • ขอหนังสือเชิญกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ขอส่งวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบรูปแบบ | ดาวน์โหลด

  • ขอเปลี่ยนแปลง ลด เพิ่ม กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ | ดาวน์โหลด

  • รายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ (แบบ บ.12 ข) | WORD | PDF

  • Viewing Originality Reports (Turnitin) | ดาวน์โหลด

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

  • แบบฟอร์มขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สำหรับภาควิชา/หลักสูตร) | ดาวน์โหลด