งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

บัณฑิตศึกษา

การขอขยายเวลาการศึกษาของนิสิตปริญญาโท/เอก

  • แบบฟอร์ม | ดาวน์โหลด

  • ขอขยายเวลาการศึกษาเพื่อรอการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ | ดาวน์โหลด

  • แบบรายงานความก้าวหน้าการขอขยายเวลาการศึกษา (ครั้งที่ 6 เป็นต้นไป) | ดาวน์โหลด

  • ขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับ ดูแลการขอขยายเวลาการศึกษาเพื่อรอการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (ครั้งที่ 6 เป็นต้นไป) | ดาวน์โหลด

  • แบบรายงานความคืบหน้าในการขยายเวลาการศึกษาเพื่อรอการตีพิมพ์ (ครั้งที่ 6 เป็นต้นไป) | ดาวน์โหลด