งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

บัณฑิตศึกษา

หนังสือเชิญสอนอาจารย์พิเศษ - วิทยากร

  • 1 บันทึกข้อความ วชน 00561-2562 | ดาวน์โหลด

  • 2 แนวปฏิบัติขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเชิญสอน ฯ | ดาวน์โหลด

  • 3 แบบฟอร์มเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ/วิทยากร | ดาวน์โหลด

  • 4-5 แบบฟอร์มการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ | ดาวน์โหลด