งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

บัณฑิตศึกษา

การขอสำเร็จการศึกษา

การเตรียมเอกสารประกอบการขอสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (นิสิตส่งเอกสารผ่านภาควิชา) 

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

  • ประกาศจุฬา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 |ดาวน์โหลด

  • ประกาศจุฬา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557 | ดาวน์โหลด