งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

คำถามที่พบบ่อย

บัณฑิตศึกษา

บัณฑิตศึกษา

ตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 ให้ปฏิบัติได้นี้

  • ให้จัดสอบวิทยานิพนธ์ผ่านเครือข่ายระบบ สารสนเทศ
  • ประเมินวิทยานิพนธ์เป็นลายลักษณ์อักษร และชี้แจงเหตุผลและแจ้งผลการประเมินต่อ ประธานกรรมการสอบก่อนสอบวิทยานิพนธ์
  • ยื่นแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ลด เพิ่ม กรรมการสอบให้คณะกรรมการบริหารคณะ พิจารณา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทางบัณฑิตศึกษา คณะจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลให้กับนิสิตได้เท่านั้น และนิสิตจะต้องให้แจ้งข้อมูลกรรมการมาดังนี้

  • ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  • อีเมล์
  • สังกัดที่ทำงาน