งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

เกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหาร

ที่ปรึกษา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์

  ที่ปรึกษางานวิชาการกลุ่มพัฒนานิสิตและวิชาการ

  02 218 5010

 • อาจารย์ ดร.ศุภวิน วัชรมูล

  ที่ปรึกษางานวิชาการกลุ่มพัฒนานิสิตและวิชาการ

  02 218 5056

รองคณบดี

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์

  รองคณบดี (กำกับดูแลงานวิชาการ)

  02 218 5057

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สีหนาท ประสงค์สุข

  รองคณบดี (กำกับดูแลงานบัณฑิตศึกษา)

  02 218 5057

ผู้ช่วยคณบดี

 • ศาสตราจารย์ ดร.เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ

  ผู้ช่วยคณบดี/นายทะเบียนคณะวิทยาศาสตร์ (กำกับดูแลงานวิชาการ : ทะเบียน คำร้อง การสำเร็จการศึกษา)

  02 218 5007-09

 • รองศาสตราจารย์ ดร.มนนัทธ์ พงษ์พานิช

  ผู้ช่วยคณบดี (กำกับดูแลงานวิชาการ : หลักสูตร รายวิชา การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS)

  02 218 5010

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ปณิธิพงศ์วุฒิ โควอนสขี

  ผู้ช่วยคณบดี (กำกับดูแลงานกิจการนานาชาติ : หลักสูตรนานาชาติ ตารางสอนตารางสอบ)

  02 218 5056

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกต ฝั้นกา

  ผู้ช่วยคณบดี (กำกับดูแลงานวิชาการ : ทุนการศึกษา ประสานงานอาจารย์ที่ที่ปรึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร)

  02 218 5010

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตภณ สุระประสิทธิ์

  ผู้ช่วยคณบดี (กำกับดูแลงานกิจการนิสิต : วินัยนิสิต สวัสดิการนิสิต)

  02 218 5033-34

 • อาจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ ธรรมโชติ จรูญโรจน์

  ผู้ช่วยคณบดี (กำกับดูแลงานกิจการนิสิต : พัฒนานิสิต นิสิตเก่าสัมพันธ์)

  02 218 5033-34

 • อาจารย์ ดร.วิชาณี แบนคีรี

  ผู้ช่วยคณบดี (กำกับดูแลงานบัณฑิตศึกษา : บัณฑิตศึกษา สหภาควิชา ทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย)

  02 218 5006 , 44

 • อาจารย์ ดร.วุฒิชัย เหรียญทิพยะสกุล

  ผู้ช่วยคณบดี (กำกับดูแลงานกิจการนานาชาติ : การดูแลชาวต่างชาติ ความร่วมมือระดับนานาชาติ)

  02 218 5056