งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

เกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหาร

รองคณบดี

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์

  รองคณบดี (ด้านวิชาการ)

  02 218 5057

ผู้ช่วยคณบดี

 • ศาสตราจารย์ ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์

  ผู้ช่วยคณบดี (ดูแลงานวิชาการ/งานสหสาขา/อาจารย์ผู้ประสานงานทุน พสวท. ศูนย์จุฬาฯ)

  02-218-5010

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์

  ผู้ช่วยคณบดี (ดูแลงานวิชาการ/งานหลักสูตร)

  02 218 5010

 • รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์

  ผู้ช่วยคณบดี (ดูแลงานบัณฑิตศึกษา/ทุนเรียนดี)

  02 218 5008 , 44

 • รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา พรประเสริฐสุข

  ผู้ช่วยคณบดี (ดูแลงานวิรัชกิจ/ทุนการศึกษา)

  02 218 5056

 • อาจารย์ ดร.ศุภวิน วัชรมูล

  ผู้ช่วยคณบดี (ดูแลงานวิรัชกิจ/MOU)

  02 218 5056

 • อาจารย์ ดร.วราลักษณ์ เกษตรานันท์

  ผู้ช่วยคณบดี/นายทะเบียนคณะวิทยาศาสตร์

  02 218 5006, 08, 09

ผู้ประสานงาน

 • ศาสตราจารย์ ดร.ยศนันต์ มีมาก

  ผู้ประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาศาสตร์

  02 218 5006, 08, 09

 • อาจารย์ ดร.วราลักษณ์ เกษตรานันท์

  ผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบ คณะวิทยาศาสตร์

  02 218 5006, 08, 09