งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

กิจกรรม

การขอถอนรายวิชา (W)

การขอถอนรายวิชา (W)

การขอถอนรายวิชา (W) 

ขอให้นิสิตนิสิตแสดงความจำนงขอถอนรายวิชา (W) 
ภายในสัปดาห์ที่ 7 - สัปดาห์ที่ 12 
(จันทร์ 19 ก.พ. - ศุกร์ 29 มี.ค. 67)
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.reg.chula.ac.thเมนู “แสดงความจำนงขอถอนรายวิชา” 
และพิมพ์คำร้อง จท48 ยื่นที่ทะเบียนคณะ เพื่อยืนยันข้อมูลการถอนรายวิชา (W)
-------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ: ไม่รับคำร้องการถอนรายวิชา(W) ผ่าน ระบบ Lesspape