งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

กิจกรรม

แนะแนวการเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ (โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี)

แนะแนวการเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ (โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี)

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 งานวิชาการและจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

นำทีมโดย ผู้ช่วยคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.มะลิ หุ่นสม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์

บรรยายการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารอัญมณี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

และให้เยี่ยมชม Lab ของภาควิชาฟิสิกส์ และพิพิธภัณฑ์ทางภาพของภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์

ให้กับอาจารย์ นักเรียน จากโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี