งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

งานวิชาการและกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Academic and Student Affairs, Faculty of Science, Chulalongkorn University

ห้อง 102 อาคารเคมี 2 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel: 02-2185006-10 , 44 , 54, 56, 59

Email: academic.sci.cu@gmail.com

Facebook: งานวิชาการและกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.facebook.com/acad.sc.cu

Website: http://www.acad.sc.chula.ac.th