งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานวิชาการและจัดการศึกษา

การรับเข้าศึกษา

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง

การใช้คะแนนสอบ CU-Science สำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ได้ถึงปีการศึกษา 2560