งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานวิชาการและจัดการศึกษา

การรับเข้าศึกษา

การรับเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

การรับเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

  • ขั้นตอนการรับสมัคร

สำหรับหลักสูตรเคมีประยุกต์นานาชาติ ดูรายละเอียดที่ http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/BSAC

เปิดรับสมัครประมาณเดือนมกราคมของทุกปี