งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานวิชาการและจัดการศึกษา

การรับเข้าศึกษา

การเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 

การเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ TCAS66 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

การรับสมัคร 

 • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 TCAS65 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  | 

การสอบสัมภาษณ์ 

 • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 

 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์  | 

 • ผู้ประสานงาน และ ลิงก์ Zoom สำหรับเข้าสอบสัมภาษณ์แต่ละสาขาวิชา  | 

การเข้าศึกษาต่อ 

 • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  | 

 • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS  | 

ทุนอุดหนุนการศึกษา 

 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุน พสวท.  | ดาวน์โหลด

 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุน สควค.  | ดาวน์โหลด

 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รับทุน พสวท.   | ดาวน์โหลด

 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รับทุน สควค.   | ดาวน์โหลด

 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รับทุน สควค. (เพิ่มเติม)   | ดาวน์โหลด

 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้รับทุน พสวท.   | ดาวน์โหลด

 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้รับทุน สควค.   | ดาวน์โหลด