งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานวิชาการและจัดการศึกษา

การรับเข้าศึกษา

สรุปผลการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

สรุปผลการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

  • ปีการศึกษา 2559 | ดาวน์โหลด

  • ปีการศึกษา 2558

  • ปีการศึกษา 2557

  • ปีการศึกษา 2556

  • ปีการศึกษา 2555