งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

กิจการนิสิต

นานาชาติ

Scholarship for foreign students (ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ)

​The International Students Scholarship for Academic Year 2024, Faculty of Science, Chulalongkorn University 

Term of Scholarship:
1. Two-year master’s degree scholarship
2. Three-year doctoral degree scholarship

 

Eligibility of the Applicants:
1. Full-time incoming students in all academic fields (including double degree and joint degree programs) of the Faculty of Science, Chulalongkorn University who will enroll in the first or second semester of Academic Year 2024.
2. Applicants must already be accepted into the program in Faculty of Science, Chulalongkorn University as regular full-time students.
3. Applicants must have a good command of English with the minimum of English score related to the program’s requirement.


Provision of the Scholarships: The scholarships will cover the following:
1. Tuition fees Part I
2. A monthly stipend and accommodation in the amount of 9,000 THB
3. Health Insurance Fee of 2,000 Baht per Academic year


How to Apply
(i)  Download guidelines and fill out the scholarship application form
(ii) Send the application forms + required documents to your program coordinator.
(iii) The programs/departments submit all required documents to Academic Affairs.
Deadline: Friday, July 12, 2024

Scholarship Programs for ASEAN-NON ASEAN Countries 

Chulalongkorn University’s Graduate Scholarship Program for ASEAN or Non-ASEAN Countries

(2nd Semester, 2023 and 1st Semester, 2024)

Chulalongkorn University has taken a leading role in implementing interactive collaboration with the international community. In order to further develop academic cooperation between Thailand and foreign countries, the University has established

the “Graduate Scholarship Programme for ASEAN or Non-ASEAN countries” to provide financial assistance to international students who wish to pursue their higher graduate studies at Chulalongkorn University.

 

Term of Scholarship:

1. Two-year master’s degree scholarship

2. Three-year doctoral degree scholarship

How to Apply:

1. International students have to be first admitted to the programs in the Faculty of Science.

2. Download the guideline and fill out the scholarship application form. (scan QR code or Link: https://academic.chula.ac.th/detail/news/25#)

3. Send the application forms + required documents to your program coordinator.

4. The programs/departments submit all required documents to Academic Affairs (105 CHEM2.)

Application Deadline:

Programs/Department must send your applications to Academic Affairs:

November 7, 2023 for 2nd semester, 2023 academic year

May 7, 2024 for 1st semester, 2024 academic year

 

 

International Student Insurance (ประกันกลุ่มนิสิตต่างชาติ)

ประกันกลุ่มนิสิตต่างชาติ (International Student Insurance) 

ทุนการศึกษา ณ ต่างประเทศ

Scholarship for studying abroad  | รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 • Yoshida Scholarship Foundation 

 • APRU Virtual Exchange Program 

 • DDP of Nagaoka University of Technology 

 • DDP of Niigata University

 • MEXT scholarship 

 • Scholarship for Student Exchange Program by Faculty of Science (ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์)

Double Degree Program & Joint Degree Program

การทำหลักสูตรสองปริญญาสองข้ามสถาบัน Double Degree Program และหลักสูตรปริญญาร่วมสถาบัน Joint Degree Program 

 • ขั้นตอนการเสนอจัดทำหลักสูตรสองปริญญาข่ามสถาบัน (Double Degree Program) | ดาวน์โหลด

 • ขั้นตอนการทำหลักสูตรปริญญาร่วมสถาบัน (๋Jpint Degree Program)  ดาวน์โหลด

 • ข้อสรุปหลักการบริหารจัดการหลักสูตรสองปริญญาข้ามสถาบัน | ดาวน์โหลด

 • แบบเสนอข้อมูลของส่วนงานในการจัดทำหลักสูตร Double Degree และหลักสูตร Joint Degree | ดาวน์โหลด

 • รายการตรวจสอบการจัดทำหลักสูตรข้ามสถาบัน | ดาวน์โหลด

 • ตัวอย่าง

ทุนพัฒนาอาจารย์ ณ ต่างประเทศ

การเบิกค่าใช้จ่าย | รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ทุนพัฒนาอาจารย์ ณ ต่างประเทศ | รายละเอียดเพิ่มเติมจากงานวิชาการและกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์  | รายละเอียดเพิ่มเติมจากสำนักบริหารวิชาการ

 • ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ 

  • สรุปข้อมูลทุนที่ควรทราบ  | ดาวน์โหลด

  • ขั้นตอนการดำเนินการขอทุน | ดาวน์โหลด

  • สรุปข้อมูลทุนที่ควรทราบ  | ดาวน์โหลด

  • ขั้นตอนการดำเนินการขอทุน | ดาวน์โหลด

  • แนวปฏิบัติการดำเนินงานทุน พ.ศ.2561 (โดย สำนักบริหารวิชาการ) | ดาวน์โหลด

  • บันทึกแจ้งส่วนงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนฯ พ.ศ.2561 (โดย สำนักบริหารวิชาการ) | ดาวน์โหลด

  • ประกาศจุฬา หลักเกณฑ์การให้ทุนฯ พ.ศ. 2561  | ดาวน์โหลด

  • กำหนดการส่งใบสมัครขอรับทุน มหาวิทยาลัย | ดาวน์โหลด

  • กำหนดการส่งใบสมัครขอรับทุน คณะวิทยาศาสตร์ (ถือปฏิบัติของคณะ เป็นหลัก) | ดาวน์โหลด

  • แบบฟอร์มการไปประชุม 

   • บันทึกข้อความ ขอสมัครรับทุน  | ดาวน์โหลด

   • ใบสมัครขอรับทุน| ดาวน์โหลด

   • แบบรายงานการไปประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ | ดาวน์โหลด

   • แบบรายงานการเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการไปประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ ในระดับนานาชาติ | ดาวน์โหลด

  • แบบฟอร์มยืมเงินรองจ่าย (ใช้กรณีขอทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ เท่านั้น !!) 

   • ขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตมหาวิทยาลัย (โดย คณะวิทยาศาสตร์) | ดาวน์โหลด

   • เอกสารแนบ 1 คำขอเป็นผู้ถือบัตรเครดิตราชการ (ยื่นเอกสารที่ จามจุรี 5 ชั้น 3) | ดาวน์โหลด

   • เอกสารแนบ 2.1  ใบขออนุมัติยืมรองจ่าย (กรณีได้รับอนุมัติทุนแล้ว ต้องการยืมส่วนที่เหลือ หรือ ยืมจุฬาฯ 100%) | ดาวน์โหลด

   • เอกสารแนบ 2.2  ใบขออนุมัติประมาณการรายจ่ายและเงินยืมรองจ่าย (กรณียังไม่ได้รับอนุมัติทุน แต่ต้องการยืมจุฬาฯ บางส่วน) | ดาวน์โหลด

 • ทุนระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ณ ต่างประเทศ 

 • ทุนเจรจาทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

 • ทุนเสริมเพื่อการศึกษา ณ ต่างประเทศในปีสุดท้าย

 • ทุนเสริมเพื่อการศึกษา ณ ต่างประเทศในปีแรก

 • ทุนเสริมเพื่อเป็นค่าเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

 • เงินยืมเพื่อศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

 • ทุนสมทบสำหรับอาจารย์/นักวิจัย/ศิลปินจากต่างประเทศ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2560

ข้อมูลด้านกิจการนานาชาติสำหรับเจ้าหน้าที่ภาควิชา/หลักสูตร

ความรู้เกี่ยวกับงานนานาชาติ 

 • อกสารประกอบการบรรยาย เรื่องน่ารู้ด้านงานนานาชาติ 

 • ระบบจัดสรรค่าเล่าเรียน (CUAF)

  • คู่มือการบันทึกทุนการศึกษา (ค่าเล่าเรียน) | ดาวน์โหลด

  • สรุปการบันทึกทุนการศึกษา (ค่าเล่าเรียน) | ดาวน์โหลด

  • คู่มือการบันทึกค่าธรรมเนียมพิเศษของคณะ | ดาวน์โหลด

  • สรุปการบันทึกค่าธรรมเนียมพิเศษของคณะ | ดาวน์โหลด

 • การเบิกทุน

  • ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนส่วนที่ 2 (โดยงานคลัง คณะวิทยาศาสตร์)  | ดาวน์โหลด

  • แบบฟอร์มการเบิกจ่ายทุนค่าเล่าเรียนส่วนต่าง | ดาวน์โหลด

  • แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนต่าง | ดาวน์โหลด

 • กรณีศึกษาเกี่ยวกับนิสิตต่างชาติ ภาควิชาเคมี | ดาวน์โหลด

 • เอกสารวีซ่า (VISA) 

  • VISA PROCEDURES MANUAL | ดาวน์โหลด

  • ข้อแนะนำการดูแลวีซ่านิสิตต่างชาติ | ดาวน์โหลด

  • เอกสารชี้แจงการดำเนินงานวีซ่า (23 มิถุนายน 2566) | ดาวน์โหลด

  • เอกสารชี้แจงการดำเนินงานวีซ่าสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก (2 พฤษภาคม 2567) | ดาวน์โหลด

  • แบบฟอร์ม

   • ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเพื่อขอรับการตรวจลงตราให้แก่ นิสิต/อาจารย์/นักวิจัยชาวต่างประเทศ | ดาวน์โหลด

   • ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเพื่อขอรับการตรวจลงตราให้แก่ นักวิจัยหลังปริญญาเอก | ดาวน์โหลด

   • ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้แก่ นักวิจัยหลังปริญญาเอก | ดาวน์โหลด

   • ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรให้แก่ นิสิต/อาจารย์/นักวิจัยชาวต่างประเทศ
    • หนังสือเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแบบ​ | ดาวน์โหลด

    • หนังสือรายงานจำนวนชั่วโมงเรียนนิสิต (สำหรับนิสิตทุกระดับ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) | ดาวน์โหลด

   • ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเพื่อยกเลิกการตรวจลงตราให้แก่ นิสิต/อาจารย์/นักวิจัยชาวต่างประเทศ | ดาวน์โหลด

   • ขอรับการตรวจประวัติอาชญากรรม | ดาวน์โหลด

   • ขอตอวีซ่าและขอรับการตรวจประวัติอาชญากรรม ดาวน์โหลด

การจัดการทุนการศึกษาสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศ 

 • ขั้นตอนการจัดการทุนการศึกษาแก่ชาวต่างประเทศในอาเซียนและนอกอาเซียน | ดาวน์โหลด 

 • แบบฟอร์มขอสร้างและเปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าหนี้ (Vender) | ดาวน์โหลด

 • ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ | ดาวน์โหลด

 • ขั้นตอนนี้จะใช้สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 สำหรับทุกหลักสูตรที่มีนิสิตชาวต่างประเทศลงทะเบียนเรียน

  หากหลักสูตรมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนดังกล่าว สามารถสอบถามเพิ่มเติม โทร. 85056 หรือ interscicu@gmail.com

 • การดำเนินงานด้านนานาชาติ ทุนการศึกษา และการคีย์ข้อมูลทุนในระบบ CUAF (การบรรยาย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564) | ดาวน์โหลด  | คลิกที่นี่เพื่อดูวิดิโอบรรยาย

 • ขั้นตอนการเก็บค่าเล่าเรียน ส่วนที่ 2 | ดาวน์โหลด

 • Tuition Fees for Non-Thai Students | ดาวน์โหลด

 • ประกาศจุฬา เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ กองทุนเพื่อการบริหารวิชาการฯ พ.ศ. 2557 | ดาวน์โหลด

 • Template การประกาศให้ทุน (ให้ใช้กระดาษที่มีตราพระเกี้ยวในการจัดทำประกาศเท่านั้น) | ดาวน์โหลด

 • Payment Receipt | ดาวน์โหลด

 • Document required for ticket refund | ดาวน์โหลด

 • Receipt Ticket refund | ดาวน์โหลด

 • Regulation CU Scholarship for ASEAN or Non-Asean | ดาวน์โหลด

 • University Persoally Report form 2021 | ดาวน์โหลด

 • Leave of Absent Request Form | ดาวน์โหลด

 • แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร | ดาวน์โหลด

 • การจัดเก็บค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศ 

  ขั้นตอนการเก็บค่าเล่าเรียน ส่วนที่ 2 (คณะจัดเก็บ) และค่าธรรมเนียมการศึกษา| ดาวน์โหลด

   

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกนอกประเทศ ของ นิสิต นักวิจัย อาจารย์

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกนอกประเทศ ของ นิสิต นักวิจัย อาจารย์ ในสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ตามประกาศจุฬาฯ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564) 

 • แบบฟอร์ม 

  • การขออนุมัติเดินทาง กรณีเดินทางไปต่างประเทศ

   • แบบฟอร์มขออนุมัติให้นิสิตเดินทางไปต่างประเทศ |ดาวน์โหลด
   • แบบฟอร์มขออนุมัติให้นักวิจัยเดินทางไปต่างประเทศ | ดาวน์โหลด
   • แบบฟอร์มขออนุมัติให้อาจารย์เดินทางไปต่างประเทศ | WORD | PDF (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณปภาดา งานบริหารกลางและทรัพยากรมนุษย์ โทร. 85002)
  • การขออนุมัติเดินทาง กรณีขยายเวลาเดินทางไปต่างประเทศ

   • บันทึกแจ้งขอขยายเวลาการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ | ดาวน์โหลด

   • แบบฟอร์มขอขยายเวลาการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ | ดาวน์โหลด

 • เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักรของบุคคลต่างชาติ (เฉพาะอาจารย์จากต่างประเทศ)

  • แนวปฏิบัติ  | ดาวน์โหลด

  • ตารางรายชื่อบุคคลต่างชาติที่ประสงค์ยื่นขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย (Certificate of Entry – COE) และการตรวจลงตรา | ดาวน์โหลด

 • เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักรของบุคคลต่างชาติ (เฉพาะอาจารย์จากต่างประเทศ)

  • แนวปฏิบัติ  | ดาวน์โหลด

  • ตารางรายชื่อบุคคลต่างชาติที่ประสงค์ยื่นขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย (Certificate of Entry – COE) และการตรวจลงตรา | ดาวน์โหลด

 • Summary of Practical Guideline for Entry to Thailand | ดาวน์โหลด

 • List of Alternative State Quarantine (ASQ) Hotels | ดาวน์โหลด