งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

กิจการนิสิต

นานาชาติ

ความรู้เกี่ยวกับงานนานาชาติ

ความรู้เกี่ยวกับงานนานาชาติ 

 • ข้อมูลทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ| ดาวน์โหลด

 • อกสารประกอบการบรรยาย เรื่องน่ารู้ด้านงานนานาชาติ 

 • ระบบจัดสรรค่าเล่าเรียน (CUAF)

  • คู่มือการบันทึกทุนการศึกษา (ค่าเล่าเรียน) | ดาวน์โหลด

  • สรุปการบันทึกทุนการศึกษา (ค่าเล่าเรียน) | ดาวน์โหลด

  • คู่มือการบันทึกค่าธรรมเนียมพิเศษของคณะ | ดาวน์โหลด

  • สรุปการบันทึกค่าธรรมเนียมพิเศษของคณะ | ดาวน์โหลด

 • การเบิกทุน

  • ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนส่วนที่ 2 (โดยงานคลัง คณะวิทยาศาสตร์)  | ดาวน์โหลด

  • แบบฟอร์มการเบิกจ่ายทุนค่าเล่าเรียนส่วนต่าง | ดาวน์โหลด

  • แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนต่าง | ดาวน์โหลด

 • กรณีศึกษาเกี่ยวกับนิสิตต่างชาติ ภาควิชาเคมี | ดาวน์โหลด

 • เอกสารวีซ่า (VISA) 

  • VISA PROCEDURES MANUAL | ดาวน์โหลด

  • ข้อแนะนำการดูแลวีซ่านิสิตต่างชาติ | ดาวน์โหลด

  • แบบฟอร์ม

   • ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเพื่อขอรับการตรวจลงตราให้แก่ นิสิต/อาจารย์/นักวิจัยชาวต่างประเทศ | ดาวน์โหลด

   • ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรให้แก่ นิสิต/อาจารย์/นักวิจัยชาวต่างประเทศ
    • หนังสือเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแบบ​ | ดาวน์โหลด

    • หนังสือรายงานจำนวนชั่วโมงเรียนนิสิต (สำหรับนิสิตทุกระดับ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) | ดาวน์โหลด

   • ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเพื่อยกเลิกการตรวจลงตราให้แก่ นิสิต/อาจารย์/นักวิจัยชาวต่างประเทศ | ดาวน์โหลด

   • ขอรับการตรวจประวัติอาชญากรรม | ดาวน์โหลด

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกนอกประเทศ ของ นิสิต นักวิจัย อาจารย์

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกนอกประเทศ ของ นิสิต นักวิจัย อาจารย์ ในสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ตามประกาศจุฬาฯ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564) 

 • แบบฟอร์ม 

  • การขออนุมัติเดินทาง กรณีเดินทางไปต่างประเทศ

   • แบบฟอร์มขออนุมัติให้นิสิตเดินทางไปต่างประเทศ | ดาวน์โหลด
   • แบบฟอร์มขออนุมัติให้นักวิจัยเดินทางไปต่างประเทศ | ดาวน์โหลด
   • แบบฟอร์มขออนุมัติให้อาจารย์เดินทางไปต่างประเทศ | WORD | PDF (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณปภาดา งานบริหารกลางและทรัพยากรมนุษย์ โทร. 85002)
  • การขออนุมัติเดินทาง กรณีขยายเวลาเดินทางไปต่างประเทศ

   • บันทึกแจ้งขอขยายเวลาการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ | ดาวน์โหลด

   • แบบฟอร์มขอขยายเวลาการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ | ดาวน์โหลด

 • เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักรของบุคคลต่างชาติ (เฉพาะอาจารย์จากต่างประเทศ)

  • แนวปฏิบัติ  | ดาวน์โหลด

  • ตารางรายชื่อบุคคลต่างชาติที่ประสงค์ยื่นขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย (Certificate of Entry – COE) และการตรวจลงตรา | ดาวน์โหลด

 • เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักรของบุคคลต่างชาติ (เฉพาะอาจารย์จากต่างประเทศ)

  • แนวปฏิบัติ  | ดาวน์โหลด

  • ตารางรายชื่อบุคคลต่างชาติที่ประสงค์ยื่นขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย (Certificate of Entry – COE) และการตรวจลงตรา | ดาวน์โหลด

 • Summary of Practical Guideline for Entry to Thailand | ดาวน์โหลด

 • List of Alternative State Quarantine (ASQ) Hotels | ดาวน์โหลด

ประกันกลุ่มนิสิตต่างชาติ (International Student Insurance)

ประกันกลุ่มนิสิตต่างชาติ (International Student Insurance) 

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ (Scholarship for foreign students)

การจัดการทุนการศึกษาสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศ 

 • ขั้นตอนการจัดการทุนการศึกษาแก่ชาวต่างประเทศในอาเซียนและนอกอาเซียน | ดาวน์โหลด 

 • แบบฟอร์มขอสร้างและเปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าหนี้ (Vender) | ดาวน์โหลด

 • ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ | ดาวน์โหลด

การจัดเก็บค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศ 

ขั้นตอนการเก็บค่าเล่าเรียน ส่วนที่ 2 (คณะจัดเก็บ) และค่าธรรมเนียมการศึกษา

ขั้นตอนนี้จะใช้สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 สำหรับทุกหลักสูตรที่มีนิสิตชาวต่างประเทศลงทะเบียนเรียน

หากหลักสูตรมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนดังกล่าว สามารถสอบถามเพิ่มเติม โทร. 85056 หรือ interscicu@gmail.com

The International Scholarship Programme, Faculty of Science, Chulalongkorn University 

Term of Scholarship:
1. Two-year master’s degree scholarship
2. Three-year doctoral degree scholarship
3. Four-year undergrad scholarship


Eligibility of the Applicants:
1. Full-time incoming students in all academic fields (including double degree and joint degree programs) of the Faculty of Science, Chulalongkorn University who will enroll in the first or second semester of Academic Year 2023.
2 Applicants must already be accepted into the program in Faculty of Science, Chulalongkorn University as regular full-time students.
3. Applicants must have a good command of English with the minimum of English score related to program’s requirement.


Provision of the Scholarships: The scholarships will cover the following:
1. Tuition fees of 33,500 THB per semester
2. A monthly stipend and accommodation in the amount of 9,000 THB
3. Health Insurance Fee 2,000 Baht per Academic year


HOW TO APPLY
(i)  Download guideline and fill out the scholarship application form
(ii) Send the application forms + required documents to your program coordinator.
(iii) The programs/departments submit all require documents to Academic Affairs.
Deadline: TBC

Scholarship Programs for ASEAN Countries 

ทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 (เริ่มรับทุนสิงหาคม 2566)

ผู้สนใจสามารถส่งขอรับทุนมายังงานวิชาการคณะฯ ภายในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566